Składy Celne

Składem celnym jest każde miejsce uznane przez organy celne i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. W składzie celnym mogą być składowane zarówno towary wspólnotowe, jak i pochodzące spoza Wspólnoty. Kwestie te regulują przepisy art. 98-113 Wspólnotowy Kodeks CelnyWspólnotowego Kodeksu Celnego.

Skład celny jest jedną z procedur celnych, której celem jest odsunięcie w czasie płacenia należności celnych nakładanych na towary w związku z ich przywozem, do momentu, gdy zostaną wprowadzone do obrotu na terytorium kraju wspólnotowego. Skład celny umożliwia składowanie w nim towarów przywiezionych z zagranicy bez potrzeby płacenia należności celno-podatkowych, takich jak podatek VAT i cło.

Dzięki składowi celnemu importer jest w stanie np.:

  • przywieźć większą ilość towaru, złożyć towar w składzie, a następnie mniejszymi partiami wyprowadzać na rynek, tylko od tej części płacąc cło oraz VAT;
  • złożyć towar w składzie celnym, a następnie ubiegać się o różnego rodzaju dokumenty, badania, które umożliwią mu wprowadzenie towaru do obrotu;
  • wykorzystać czas, w którym towar leży w składzie na jego przepakowanie, metkowanie itp.;
  • dokonać wywozu towaru bez potrzeby płacenia cła i podatku VAT przy jego wcześniejszym przywozie.

Składy celne dzielą się na publiczne, z których może korzystać każda osoba w celu składowania towarów oraz prywatne. Bardziej szczegółowy podział definiuje składy celne jako:

  • składy typu A: publiczne składy celne, w których za przechowywany towar odpowiada prowadzący,
  • składy typu B: publiczne składy celne, w których za przechowywany towar odpowiada składujący,
  • składy typu C: prywatne składy celny, gdzie korzystający ze składu jest prowadzącym, nie musząc być właścicielem towaru,
  • składy typu D: prywatne składy celne, gdzie korzystający ze składu jest prowadzącym, nie musi być on jednocześnie właścicielem towaru oraz gdy składowany towar jest dopuszczany do obrotu na rynek Wspólnoty bez konieczności przedstawiania go organom celnym i zanim zostanie złożone odpowiednie zgłoszenie; naliczanie należności odbywa się od daty przyjęcia zgłoszenia do procedury składu celnego;
  • składy typu E: prywatne składy celne, dysponujące możliwością przechowywania towaru poza obszarem składu w urządzeniach przeznaczonych do składowania, np. chłodniach czy zbiornikach należących do podmiotu, który prowadzi skład;
  • składy typu F: publiczne składy celne, którymi administrują organy celne.

Okres przebywania towarów pod procedurą składu celnego jest nieograniczony. Jednakże, w wyjątkowych przypadkach, organy celne mogą wyznaczyć termin, przed upływem którego, osoba korzystająca ze składu musi nadać towarom nowe przeznaczenie celne.
Na przywożonych towarach mogą być dokonywane zwyczajowe zabiegi, mające na celu zapewnienie ich utrzymania, poprawienie ich wyglądu, jakości handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji bądź odsprzedaży. Wszelkie inne działania, a w szczególności uszlachetnianie towarów oraz ich przetwarzanie pod kontrolą celną można dokonywać w samym składzie celnym, ale dopiero po przekwalifikowaniu towarów i zastąpieniu procedury składu celnego przez procedurę uszlachetniania lub przetwarzania.

Towary składowane mogą być czasowo wyprowadzane ze składu albo przenoszone do innego np. w celu dokonania zabiegów zwyczajowych. Wymaga to jednak uzyskania pozwolenia urzędu celnego i nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.
Koszty składowania mogą podnosić cenę towaru, gdy wreszcie trafi on na rynek Wspólnoty, ale nie wlicza się ich w zasadzie do wartości celnej towaru.

Dodatkowe informacje :

Skład celny – Instrukcja dla przedsiębiorców

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *