Magazyn Czasowego Składowania

Nowe zasady dotyczące magazynów czasowego składowania

Od 5 listopada przedsiębiorcy łatwiej uzyskają pozwolenie na prowadzenie magazynów czasowego składowania. Mniej formalności, zmiany w zakresie kontroli i koniec ewidencji w formie papierowej to zmiany, jakie przewidują 2 nowe rozporządzenia MF. Poznaj szczegóły!
5 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania. Wprowadziło ono kilka istotnych zmian działających na korzyść przedsiębiorców otwierających magazyny czasowego składowania.
Nowe rozporządzenie przede wszystkim zmniejsza wymogi co do wniosku oraz ilość załączników, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania.

Tabela. Załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania

Załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania
Jak było?
Jak jest od 5 listopada 2011 r.
 • dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do pomieszczeń lub terenu, gdzie ma być prowadzony magazyn,
 • plan terenu i pomieszczeń, gdzie ma być prowadzony magazyn, oraz opis sposobu ogrodzenia i stosowanych zabezpieczeń,
 • wykaz wyposażenia technicznego magazynu,
 • inne dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z rodzajem towarów, jakie mają być składowane w magazynie,
 • planowany termin rozpoczęcia prowadzenia magazynu,
 • projekt regulaminu prowadzenia magazynu,
 • wzór ewidencji towarów składowanych w magazynie.

Podstawa prawna:
– rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz.U. z 2004 r. nr 89, poz. 847).

 • oświadczenie*, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega on w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • plan miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wnioskodawcy wydane przez naczelnika urzędu skarbowego.

* Wzór oświadczenia jest określony w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 8 ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne.

Podstawa prawna:
– rozporządzenie Ministra Finansów z 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz.U z 2011 r. nr 226, poz. 1358).

Koniec papierowych ewidencji magazynowych
Jak wynika z tabeli zniesiony został obowiązek załączania do wniosku: wzorów ewidencji towarów składowanych w magazynie oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.
Ewidencje te będą musiały być uzgodnione z organem celnym w terminie 30 dni od dnia otrzymania pozwolenia. Uproszczono także zasady prowadzenia ewidencji towarowych.
Wniosek ważny bez załączonego regulaminu
Rozporządzenie nie przewiduje już obowiązku opracowania regulaminu prowadzenia magazynu czasowego składowania, który przed wejściem w życie nowych przepisów musiał być załączony do wniosku. Kwestie występujące dotychczas w postanowieniach regulaminu określane są przez organ celny jako warunki prowadzenia magazynu, w treści pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania.
Kontrola w magazynach czasowego składowania po zmianach
Mając na uwadze powyższe zmiany, opracowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów.
Projekt rozporządzenia zawiera nowy przepis określający warunki wykonywania kontroli przeprowadzanej w magazynach czasowego składowania:
 • wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu poprzedzone jest czynnościami sprawdzającymi, a magazyn objęty jest dozorem celnym, dlatego nie ma potrzeby obecności funkcjonariusza przy wyprowadzaniu towarów z magazynu,
 • kontrola magazynu czasowego składowania może polegać na wprowadzeniu towarów do magazynu w obecności funkcjonariusza tylko w sytuacji uzasadnionej rezultatami analizy ryzyka,
 • zrezygnowano z obowiązku potwierdzania przez funkcjonariusza celnego faktu wprowadzenia towarów w ewidencjach magazynowych,
 • nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji w formie papierowej.

Projektowane rozporządzenie stanowi zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz.U. z 2011 r. nr 23, poz. 121).

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Finansów z 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz.U. z 2011 r. nr 226, poz. 1358),
– projekt rozporządzenia z 21 listopada 2011 r. Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *