Odroczony VAT w imporcie

Dopuszczenie do obrotu przy odraczaniu podatku

Skorzystanie z procedury przewidzianej w art.33a wymaga, aby towary od których jest należny podatek VAT z tytułu importu zostały objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art.76 ust.1 lit b,c Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
Stosowanie procedury uproszczonej jest uzależnione od uzyskania pozwolenia organów celnych. Nie oznacza to jednak, że podatnik musi posiadać takie pozwolenie. Ustawodawca w ust.5 art.33a cytowanym poniżej przewidział możliwość ustanowienia odpowiedniego przedstawiciela podatnika.

Opisaną poniżej procedurę stosuje się tylko w przypadku odpraw celnych w procedurze uproszczonej.

Opis procedury :
Przesunięcie terminu płatności podatku od towarów i usług może przysługiwać dłużnikowi w
przypadku spełnienia określonych warunków, za zgodą organu celnego i pod warunkiem zabezpieczenia pokrycia kwoty długu, podlegającego łącznemu księgowaniu, po upływie wyznaczonego okresu, w którym zostały zwolnione towary.
W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, w której
okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik dokonuje wpłaty kwoty obliczonego podatku w terminie do szesnastego dnia miesiąca następującego po tym okresie
rozliczeniowym.
Osobą uprawnioną do ubiegania się o pozwolenie na przesunięcie terminu płatności podatku VAT jest podatnik zobowiązany do zapłacenia należności, a więc osoba składająca zgłoszenie celne we własnym imieniu i na swoją rzecz, jak i przedstawiciel pośredni.

Wymagane dokumenty

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o przesunięty termin płatności podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów jest posiadanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Ponadto podatnik jest zobowiązany do przedstawienia aktualnych dokumentów wymienionych w § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów ( Dz. U. Nr 218, poz. 1842 ), wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem import , potwierdzających:
1) brak zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z
tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
2) zarejestrowanie, jako podatnika VAT czynnego, od co najmniej 6 miesięcy.
Podatnicy korzystający z w/w ułatwień są zobowiązania do aktualizacji zaświadczeń co 6 mc
i przedstawienie ich właściwemu organowi.

Rozliczenia podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej

Nowelizacja ustawy VAT przyznała podatnikom prawo rozliczenia podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, tak jak podatku powstałego z innych tytułów. W przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium Polski procedurą uproszczoną, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Podatnicy stosujący w imporcie procedury uproszczone mogą wybrać model rozliczenia podatku VAT za pomocą deklaracji podatkowych. Podstawę prawną stanowi art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Podatnik powinien uprzednio przedłożyć właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego potwierdzenie zarejestrowanie siebie jako podatnika VAT czynnego oraz zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3 % kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość. Dodatkowo podatnik przedstawia organowi celnemu w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych zabezpieczenia w wysokości równej kwocie podatku, który ma być rozliczony w deklaracji podatkowej.Udokumentowanie swej wiarygodności finansowej wobec służby celnej oraz złożenie zabezpieczenia to nie jedyne obowiązki formalne, jakie obciążają podatnika chcącego uprościć sobie drogę rozliczeń. Podatnik powinien dodatkowo informować każdorazowo zarówno Naczelnika Urzędu Celnego jak i właściwego Naczelnika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *